Beşevler (0224 452 05 05) / Altıparmak (0224 224 12 70) yigitalp@yigitalpanaokulu.com

KVKK Aydınlatma Metni

ÖZEL YİĞİTALP ANAOKULU KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
Özel Yiğitalp Anaokulu (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
Bu bilgilendirme metni, kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, hangi amaçlarla, ne şekilde ve kimlerle paylaşılabileceği, aktarılması ve kişisel verileriniz üzerindeki yasal düzenleme ile getirilen haklarınız ile ilgili olarak hazırlanmıştır.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, internet sitesi mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak mevzuatın izin verdiği durum ve ölçüde toplanabilecektir. Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Ayrıca, Şirketimiz ürün veya hizmetlerini kullanmak amacıyla Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir. Read more concerning free spons coin master.
Toplanan kişisel verileriniz, işlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, mesafeli satış sözleşmesinin koşulları veya güncel durumu ile ilgili hususlarda müşteri ile iletişime geçmek, (Elektronik /internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mesafeli satış sözleşmesi uyarınca üstlenilen yükümlülükleri yerine getirebilmek, Şirketimizle imzalayacağınız sözleşmelerdeki karşılıklı vecibelerin yerine getirilebilmesi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimizin, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı, kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize gönderdiğimiz ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, bankalar arası kart merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Burada belirtilen kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aksi tarafınızca açıkça belirtilmediği veya yasal düzenlemelerde öngörüldüğü sürece işlenmeye devam edilecektir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca işlemin bir maliyet gerektirmesi durumunda ve buna göre de bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahiplerinin hakları aşağıda belirlenmiştir.;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.yigitalpanaokulu.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını

Beşevler şube: Çamlıca mh. Lefkoşe cd. No:122 Nilüfer/BURSA

Konak şube: Nurdan Sk. No: 24 Nilüfer/ BURSA

Altıparmak şube: 2. Murat Cd. No: 1/3 Altıparmak Osmangazi/BURSA

Özlüce şube :19 Mayıs Mh. Cemal Nadir Güler Sk. No:4 Özlüce Nilüfer/ BURSA

adreslerine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat şahsen iletebilir, noter kanalıyla ilgili formu kvk@yigitalpanaokulu.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

 

Saygılarımla

Özel Yiğitalp Anaokulu

Özel Yiğitalp Anaokulu

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

It’s not a secret that college students are never idle in their studies, assignments and various other extracurricular pursuits. Some of them spend their spare time on websites and forums to gain knowledge about various subjects. These students are the ones who write bad reviews on these platforms. mba essay services These aren’t fake reviews since real customers usually give a name and an order number. You can also discern the difference between a legitimate review from a fake by examining how long the reviews are. The real reviews will be concise and straight to the point A fake review will be long and rambling.

There is no doubt that students are constantly occupied with assignments, exams, and other extracurricular activities. Many students are learning about new topics on social media and forums. They are among the students who leave bad reviews on these platforms. essaywriter.org review They aren’t fake reviews, since real customers usually give a name and an account number. The length of reviews can help you distinguish between real and fake reviews. Real reviews will be concise and direct, while fake reviews will be lengthy and long.

It’s no secret that students are never idle working on assignments, tests, and other extracurricular activities. Some students spend time learning about new topics on social media or forums. It’s these students who post critiques on these sites. eassay pro They aren’t fake reviews, as real buyers usually provide a name and an account number. It is also possible to tell the difference between a real review and one that is fake by examining the length of the review. A real review will be concise and straight to the point and a fake one will be long and rambling.

Share This